PHSR

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

VZN

Rok 2018

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska
VZN Príspevok na dieťa MŠ
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rok 2017

VZN o elektronickej komunikácií obce

Rok 2016

VZN 04/2016 o výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni materskej školy
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
VZN o držaní psov na území obce Štefanová 2016
VZN Cintorínsky poriadok 2016

Rok 2015

VZN daň z nehnuteľnosti 2015
VZN o poplatku za komunálny odpad 2015
VZN 04/2015 o dotácii v školstve od 2016
VZN 04/2015 o dotácii v školstve od 2016 - príloha č. 1

Rok 2014

VZN trhový poriadok
VZN trhový poriadok - žiadost o povolenie predajnej alebo prevádzkovej doby

Rok 2013

VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva pre rok 2013
VZN o miestnej dani za psa pre rok 2013

Rok 2011

VZN Zásady odmeňovania poslancov 02/2011

Rok 2010

VZN Prístup k informáciám 02/2010