Tlačivá

    Vážení občania v nižie uvedených odkazoch si môžete stiahnuť tlačivá a následne ich využiť.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a pridelení súpisného čísla na stavbu
Návrh na kolaudáciu stavby
Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva
Ohlásenie drobnej stavby