Oznamy a informácie

VOĽBY DO VÚC 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Informácie pre voliča
Podmienky umiestňovania plagátov


Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020

Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu
Oznámenie o strategickom dokumente POH
Oznámenie o začatí posudzovania POH

Všeobecné oznamy


OVS - schválenie víťazov - návrh
OVS - zápisnica z otvárania obálok
OVS - oznámenie o výsledku - pozemky Štefanová
Pozvánka na OZ 2.11.2017
Verejná obchodná súťaž - prenájom obecných pozemkov 2017
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Záverečný účet obce za rok 2016
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 - príjmy
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 - výdavky
Voľba hlavného kontrolóra obce 2017
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2016
Zmluva o poskytovaní stravy MŠ
Výrub drevín - správne konanie 2017
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu os. zreteľa
Plán vývozu odpadu 2017
Kúpna zmluva parcela "C" č. 281/12
VZN O výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni MŠ - Návrh
Zmluva o pripojeni elektronizácie USS
Infekčná anémia koní - žiadosť o súčinnosť
Zoznam registrovaných chovateľov koní
Ponuka na prevod vlastnictva - Časta LV1305
Informácia o zdravotnej pohotovosti
Čestné vyhlásenie o kompostovaní - sprievodná informácia
Čestné vyhlásenie o kompostovaní - formulár
Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce Štefanová na rok 2016 až 2018
Verejné obstarávanie - Dom smútku - obnova objektu a okolia
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Životné prostredie, ochrana a výrub drevín
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2015
Tlačivo na žiadosť o zníženie poplatku TKO, DZNDôležité kontakty


  Bratislavská vodárenská spoločnosť (24 hod. služba)      0800 121 333

  Slovenský plynárenský priemysel (24 hod. služba)     0903 888 513, 0915 742 486

  Západoslovenská energetika - zákaznícka linka     0850 111 555