Oznamy a informácie


Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Emailová adresa pre oznámenia o delegovaní člena/náhradníka do OVK : oustefanova@slovanet.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020

Úroveň vytriedenia odpadov
Leták - domáce kompostovanie
Leták - komunitné kompostovanie
Leták - neplytvajte potravinami
Leták - predchadzanie vzniku odpadov
Leták - využitie bioodpadu na záhrade
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu
Oznámenie o strategickom dokumente POH
Oznámenie o začatí posudzovania POH

Všeobecné oznamy


Oznámenie územný plán
Záverečný účet obce za rok 2018
Výberové konanie - riaditeľ MŠ Jablonec
Výberové konanie - riaditeľ MŠ Štefanová
Harmonogram vývozu odpadov 2019
Žiadost o vydanie súhlasu na výrub dreviny LV53
Oznam - orez drevín v ochrannom pásme vedenie NN
Zrušenie trvalého pobytu č.d. 154
Zápisnica zo stretnutia pre riešenie havarijného stavu budovy Farského úradu 14.2.2019
Výrub drevín - správne konanie 2019
Hasiči - článok 2019
Verejná vyhláška 2
Komunitný plán obce Štefanová 2018-2022
Zámer na odpredaj majetku s osobitným zreteľom
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2019
Verejná vyhláška - Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Cestovný poriadok - BA - Časta - Budmerice - Cífer
Cestovný poriadok - Doľany - Štefanová - Budmerice - Báhoň
Cestovný poriadok - BA - PK - Častá - Štefanová
Verejná vyhláška
Návrh prevádzkového poriadku pohrebiska platného od 1.1.2019
Návrh komunitného plánu obce
Záverečný účet obce za rok 2017
Rozpočtové opatrenie 01-2018
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 - Návrh
Návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2017
Rozhodnutie o schválení výdajne stravy MŠ
Verejné prerokovanie - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020
ZSDIS - Výzva a upozornenie na orez a výrub stromov v ochrannom pásme vedenia
Projekt obnova a údržba parkov obce - vyhodnotenie
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 - Návrh
OVS - schválenie víťazov - návrh
OVS - schválenie víťazov - návrh
OVS - zápisnica z otvárania obálok
OVS - oznámenie o výsledku - pozemky Štefanová
Verejná obchodná súťaž - prenájom obecných pozemkov 2017
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Záverečný účet obce za rok 2016
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 - príjmy
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 - výdavky
Voľba hlavného kontrolóra obce 2017
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2016
Zmluva o poskytovaní stravy MŠ
Výrub drevín - správne konanie 2017
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu os. zreteľa
Kúpna zmluva parcela "C" č. 281/12
VZN O výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni MŠ - Návrh
Zmluva o pripojeni elektronizácie USS
Infekčná anémia koní - žiadosť o súčinnosť
Zoznam registrovaných chovateľov koní
Ponuka na prevod vlastnictva - Časta LV1305
Informácia o zdravotnej pohotovosti
Čestné vyhlásenie o kompostovaní - sprievodná informácia
Čestné vyhlásenie o kompostovaní - formulár
Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce Štefanová na rok 2016 až 2018
Verejné obstarávanie - Dom smútku - obnova objektu a okolia
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Životné prostredie, ochrana a výrub drevín
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2015
Tlačivo na žiadosť o zníženie poplatku TKO, DZNDôležité kontakty


  Bratislavská vodárenská spoločnosť (24 hod. služba)      0800 121 333

  Slovenský plynárenský priemysel (24 hod. služba)     0903 888 513, 0915 742 486

  Západoslovenská energetika - zákaznícka linka     0850 111 555