Oznamy a informácie


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Zverejnenie počtu obyvateľov
Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce
Vyhlásenie kandidatúry pre poslancov Obecného zastupiteľstva
Lehota podania kandidátnej listiny
Určenie počtu poslancov
Určenie zapisovateľky
Informácie pre voliča
Zverejnenie počtu obyvateľov

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020

Leták - domáce kompostovanie
Leták - komunitné kompostovanie
Leták - neplytvajte potravinami
Leták - predchadzanie vzniku odpadov
Leták - využitie bioodpadu na záhrade
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu
Oznámenie o strategickom dokumente POH
Oznámenie o začatí posudzovania POH

Všeobecné oznamy


Pozvánka na OZ 13.12.2018
Článok Vianoce 2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
Zámer na odpredaj majetku s osobitným zreteľom
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2019
Verejná vyhláška - Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Cestovný poriadok - BA - Časta - Budmerice - Cífer
Cestovný poriadok - Doľany - Štefanová - Budmerice - Báhoň
Cestovný poriadok - BA - PK - Častá - Štefanová
Verejná vyhláška
Návrh prevádzkového poriadku pohrebiska platného od 1.1.2019
Návrh komunitného plánu obce
Záverečný účet obce za rok 2017
Rozpočtové opatrenie 01-2018
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 - Návrh
Návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2017
Rozhodnutie o schválení výdajne stravy MŠ
Verejné prerokovanie - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020
ZSDIS - Výzva a upozornenie na orez a výrub stromov v ochrannom pásme vedenia
Projekt obnova a údržba parkov obce - vyhodnotenie
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 - Návrh
OVS - schválenie víťazov - návrh
OVS - schválenie víťazov - návrh
OVS - zápisnica z otvárania obálok
OVS - oznámenie o výsledku - pozemky Štefanová
Verejná obchodná súťaž - prenájom obecných pozemkov 2017
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Záverečný účet obce za rok 2016
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 - príjmy
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 - výdavky
Voľba hlavného kontrolóra obce 2017
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2016
Zmluva o poskytovaní stravy MŠ
Výrub drevín - správne konanie 2017
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu os. zreteľa
Kúpna zmluva parcela "C" č. 281/12
VZN O výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni MŠ - Návrh
Zmluva o pripojeni elektronizácie USS
Infekčná anémia koní - žiadosť o súčinnosť
Zoznam registrovaných chovateľov koní
Ponuka na prevod vlastnictva - Časta LV1305
Informácia o zdravotnej pohotovosti
Čestné vyhlásenie o kompostovaní - sprievodná informácia
Čestné vyhlásenie o kompostovaní - formulár
Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce Štefanová na rok 2016 až 2018
Verejné obstarávanie - Dom smútku - obnova objektu a okolia
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Životné prostredie, ochrana a výrub drevín
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2015
Tlačivo na žiadosť o zníženie poplatku TKO, DZNDôležité kontakty


  Bratislavská vodárenská spoločnosť (24 hod. služba)      0800 121 333

  Slovenský plynárenský priemysel (24 hod. služba)     0903 888 513, 0915 742 486

  Západoslovenská energetika - zákaznícka linka     0850 111 555