Oznamy a informácie


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020

Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu
Oznámenie o strategickom dokumente POH
Oznámenie o začatí posudzovania POH

Všeobecné oznamy


Pozvánka na OZ 8.8.2018
Záverečný účet obce za rok 2017
Rozpočtové opatrenie 01-2018
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 - Návrh
Návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2017
Rozhodnutie o schválení výdajne stravy MŠ
Verejné prerokovanie - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020
ZSDIS - Výzva a upozornenie na orez a výrub stromov v ochrannom pásme vedenia
Projekt obnova a údržba parkov obce - vyhodnotenie
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 - Návrh
OVS - schválenie víťazov - návrh
OVS - schválenie víťazov - návrh
OVS - zápisnica z otvárania obálok
OVS - oznámenie o výsledku - pozemky Štefanová
Verejná obchodná súťaž - prenájom obecných pozemkov 2017
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Záverečný účet obce za rok 2016
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 - príjmy
Rozpočet OU Štefanová 2017-2019 - výdavky
Voľba hlavného kontrolóra obce 2017
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2016
Zmluva o poskytovaní stravy MŠ
Výrub drevín - správne konanie 2017
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu os. zreteľa
Kúpna zmluva parcela "C" č. 281/12
VZN O výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni MŠ - Návrh
Zmluva o pripojeni elektronizácie USS
Infekčná anémia koní - žiadosť o súčinnosť
Zoznam registrovaných chovateľov koní
Ponuka na prevod vlastnictva - Časta LV1305
Informácia o zdravotnej pohotovosti
Čestné vyhlásenie o kompostovaní - sprievodná informácia
Čestné vyhlásenie o kompostovaní - formulár
Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce Štefanová na rok 2016 až 2018
Verejné obstarávanie - Dom smútku - obnova objektu a okolia
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Životné prostredie, ochrana a výrub drevín
Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí a miest 2015
Tlačivo na žiadosť o zníženie poplatku TKO, DZNDôležité kontakty


  Bratislavská vodárenská spoločnosť (24 hod. služba)      0800 121 333

  Slovenský plynárenský priemysel (24 hod. služba)     0903 888 513, 0915 742 486

  Západoslovenská energetika - zákaznícka linka     0850 111 555