Starosta obce:

Viliam Tekula
tel. OÚ: 033/ 64 87 191
tel.: 0918/ 975 704
E-mail: starosta.stefanova@slovanet.sk

Poslanci:

Jozef Kirinovič – zástupca starostu
Marek Odkladal
Ing. Marek Zemčík
Adriana Miklášová
Milan Marko


Hlavný kontrolór obce:

Mgr. Iveta Balejčíková


Stále komisie Obecného zastupitelstva v Štefanovej
volebné obdobie rokov 2018 – 2022

V zmysle zákona o obecnom zriadení boli schválené Obecným zastupiteľstvom uznesením 21/OZ/18 zo dňa 5.12.2018 stále komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu :
Predseda: Marek Odkladal
Členovia: Milan Marko, Ing. Marek Zemčík, Zuzana Tekulová

Finančná komisia :
Predseda : Ing. Marek Zemčík
Členovia : Katarína Neuschlová, Ľubomíra Jakušová

Občania svoje podnety, stažnosti a otázky môžu tlmočit priamo jednotlivým predsedom komisií podla pôsobnosti alebo na Obecnom úrade pocas stránkových dní.