Starosta obce:

Viliam Tekula
tel. OÚ: 033/ 64 87 191
tel.: 0918/ 975 704
E-mail: starosta.stefanova@slovanet.sk

Poslanci:

Jozef Kirinovic – zástupca starostu
Mgr. Katarína Feriancová
Adriana Miklášová
Katarína Neuschlová
Miroslav Schmidt


Hlavný kontrolór obce:

Mgr. Iveta Balejčíková


Stále komisie Obecného zastupitelstva v Štefanovej
volebné obdobie rokov 2015 – 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení boli schválené Obecným zastupitelstvom uznesením 56/OZ/14 zo dňa 10.11.2014 stále komisie obecného zastupitelstva

Komisia na ochranu verejného záujmu :
Predseda - Mgr. Katarína Feriancová
Clenovia – Miroslav Schmidt, Katarína Neuschlová, Jana Nižnanová

Komisia na ochranu verejného poriadku, služieb a športu :
Predseda – Miroslav Schmidt
Clenovia – Marián Odkladal, Vladimír Horecký

Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania a cestovného ruchu :
Predseda – Mgr. Katrína Feriancová
Clenovia – Mgr. Anna Szomolaiová, Adriana Miklášová st.

Komisia finančná, sociálna, zdravotná a pre správu majetku :
Predseda : Katarína Neuschlová
Clenovia : Mária Sláviková, Mgr. Ingrid Zemčíková

Komisia pre ochranu životného prostredia :
Predseda : Adriana Miklášová
Clenovia : Mgr. Zuzana Girgošková Matúšová, Anastázia Takácová

Komisia pre výstavbu , územné plánovanie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo :
Predseda : Jozef Kirinovič
Clenovia : Ľubomír Schwarz, Ing. Ján Matúš


Občania svoje podnety, stažnosti a otázky môžu tlmočit priamo jednotlivým predsedom komisií podla pôsobnosti alebo na Obecnom úrade pocas stránkových dní.