Slovenský zväz technických športov

     Základná organizácia technických športov Štefanová, Štefanová 98, 900 86

Najstaršia fungujúca organizácia vznikla v roku 1951 ako Základná organizácia Zväzarmu, ktorá bola v roku 1991 premenovaná na Základná organizácia – Združenie technických a športových činností. Neskôr premenovaná na súčasný názov – Základná organizácia technických športov (ZOTŠ) Štefanová.

ZOTŠ sa zameriava na všestranný rozvoj športových, technických činností a aktivít svojich členov a nečlenov. Hlavným zameraním je šport pre všetkých, šport pre všestranný rozvoj mladej generácie. Zameranie Slovenského zväzu technických športov a aktivity, ktoré majú vplyv ma rozvoj telesných a duševných hodnôt človeka, sú smerované k masovému pôsobeniu a usporadúvaniu športovo-technických činností základných organizáciách a to u nás najmä od športovej streľby a stolného tenisu.

Medzi aktivity patrí :

športová činnosť- športová streľba, stolný tenis
kultúrna činnosť - usporiadanie streleckých, stolnotenisových súťaží a hodovej zábavy

Predseda ZOTŠ: Miroslav Schmidt

ZOTŠ Štefanová má vlastnú strelnicu otvoreného typu (poľná strelnica) v Starej tehelni.
Využíva priestory (klubovňu) v Starej škole.
Spoločenstvo Cechu Štefanovského

   900 86 Štefanová 100
   Reg. 27. 6. 2002 č. sp. VIS/1-900/90-20242
   IČO: 31 81 15 15

Spoločenstvo Cechu Štefanovského – ďalej SCŠ – mimovládna nezisková organizácia bola ustanovená 8. 8. 1998. Jej hlavným cieľmi sú: zachovávať, opatrovať a obnovovať dedičstvo našich otcov, dané nám v slove, písme, mravoch, bohabojnosti, pracovitosti, tradíciách, zvykoch i pamiatkach našich, po celý čas jestvovania poctivej obce Štefanovskej; starať sa, pomáhať a zveľaďovať prostredie, prírodu, pamiatky, vzdelanosť a kultúru poctivej obce Štefanovskej a jej okolia; každoročne v rámci možnosti organizačne zabezpečiť zhromaždenie (stretnutie) Spoločenstva pre upevnenie jednoty, svornosti, spolunažívania, oživenia spomienok, tradícií a odovzdať štafetu dobrého mena a povesti potomkom našim. SCŠ využíva miestnosť (klubovňu) v objekte „Starej školy“, kde je nainštalované aj minimúzeum, vydáva občasník Štefanovské zvony.

Výbor Spoločenstva Cechu Štefanovského
Ing. Pavol Tekula – richtár SCŠ
Mgr. Kvetoslava Bošanská (Oškerová) – zástupca richtára SCŠ
Mária Sláviková (Kirinovicová) – pokladníčka
Ing. Marek Zemčík
Ing. Ludmila Homolová (Hajíčková)
Imrich Dzíbela
Peter Vydra

Štefanovské zvony 11/2017
Štefanovské zvony 6/2017
Štefanovské zvony 11/2016
Štefanovské zvony 05/2016
Štefanovské zvony 10/2015
Štefanovské zvony 05/2015